O projekcie

9 sierpnia 2018 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” z Gminą Kije na inwestycję pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica”. Całkowita wartość niniejszego projektu wynosi ok. 5,6 mln zł, natomiast wartość dofinansowania blisko 5 mln zł.

Zakres/krótki opis projektu/ etapy projektu:

Projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” został zrealizowany w ramach Osi Priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, którego głównym celem jest umożliwienie i upowszechnienie mieszkańcom – potencjalnym użytkownikom i interesantom trzech Urzędów Gmin oraz trzech Gminnych Bibliotek Publicznych (samorządowych instytucji kultury) korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt jest realizowany przez trzy gminy partnerskie – Kije, Morawicę i Sobków, z których Gmina Kije pełni funkcję Lidera Projektu. Założenia projektu odnoszą się do wdrożenia elektronicznych udogodnień dla mieszkańców, w sprawach związanych z realizacją wielu usług, które na co dzień świadczy urząd gminy.

Dodatkowo w projekcie udział biorą miejscowe biblioteki publiczne tj. Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiesława Myśliwskiego w Kijach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie, które również wdrożą e-usługi dla swoich czytelników.

Projekt został podzielony na dwie części.

Część pierwsza: Zakup i wymiana wodomierzy u odbiorców na terenie gmin partnerskich. Dzięki temu w gminach wymienione zostaną wszystkie wodomierze, na takie, które posiadają funkcję zdalnego odczytu, co oznacza, że inkasent nie będzie musiał już wchodzić do domów i firm, a odczytu dokona w sposób zdalny w pobliżu posesji. Pierwsza część zakłada ponadto dostarczenie urządzeń pozwalających na zdalny odczyt oraz serwerów umożliwiających gromadzenie danych dla każdej z gmin.

Część druga: Wdrożenie platformy obsługującej e-usługi, dzięki której mieszkańcy będą mogli załatwić szereg urzędowych spraw. W tym m.in. sprawdzić lub nawet uregulować ewentualną płatność za podatki, śmieci, czy zużytą wodę. Złożyć deklaracje podatkowe, czy wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, a także o wyrys i wypis z MPZP, o zajęcie pasa drogowego, o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości itp.

Z kolei czytelnicy bibliotek, będą mogli złożyć wniosek o rejestrację czytelnika biblioteki i wydanie karty bibliotecznej, przejrzeć księgozbiór zarezerwować lub wypożyczyć zasoby biblioteczne

Druga część zakłada ponadto zakup niezbędnego sprzętu do gmin i bibliotek, który usprawni obsługę platformy, a także szkolenia dla pracowników, które pozwolą na wdrożenie e-usług w urzędzie.

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH SĄ:

WÓJT GMINY KIJE, z siedzibą przy ul. Szkolnej 19, 28-404 Kije (tel: +48 41 356 80 09; e-mail urzad@kije.pl)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MORAWICA, z siedzibą przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica (tel: 41 3114-691 89 741-29-24; e-mail  gmina@morawica.pl)

WÓJT GMINY SOBKÓW, z siedzibą przy pl. Wolności 12, 28-305 Sobków  (tel: +48 41 387-10-37 ; e-mail sekretariat@sobkow.pl)

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIJACH, z siedzibą przy ul. Szkolnej 19/2 28-404 Kije (tel.: 41 356 80 47; e-mail: bibliotekakije@wp.pl )

DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY, z siedzibą przy ul. Spacerowej 7, 26-026 Morawica, (tel.: 41 31 14 692; e-mail: sckmorawica@onet.pl

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOBKOWIE, z siedzibą przy ul. Źródłowej 4, 28-305 Sobków (tel.: 41 387 11 32; e-mail: sobkow.bibliot@onet.eu)

 Administrator informuje, że na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez jst. pełniące rolę ADMINISTRATORA.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

* ze strony wójta Gminy Kije - Karina Lechowska, e-mail: – k.lechowska@kije.pl, tel.: +48 41 356 80 09;

* ze strony burmistrza Miasta i Gminy Morawica – Marcin Dziewięcki, tel.: +48 41 311 46 92 wew. 202, adres e-mail: m.dziewiecki@morawica.pl

* ze strony wójta Gminy Sobków – kontakt z inspektorem dostępny pod nr tel. +48 66 55 86 173, email: biuro@ochrona-danych.net

* ze strony dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijach – Monika Wrzoskiewicz nr tel. 41 356 80 02 bibliotekakije@wp.pl

* ze strony dyrektora  Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy – Regina Bedla, tel. 41 311 46 92 w.302, regina.bedla@onet.com.pl

* ze strony dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie – Przemysław Banaś, e-mail: diilg@op.pl  tel. 518 331 077

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – wynikających z ustaw kompetencyjnych (szczególnych).

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

a) w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – obowiązujące przepisy prawa (Art. 6 ust.1 lit. c RODO),

b) umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (Art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – np. w celu rekrutacji (Art. 6 ust.1 lit. a RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kije przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Kije (np. usługi pocztowe).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe zostaną zniszczone po upływie odpowiednio 3, 5, 10, 20 lub 50 lat od daty zakończenia sprawy (zgodnie z przepisami o archiwizacji).

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; (w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem:    https://uodo.gov.pl/